Next Level Ontwerpend Onderzoek


Ont­wer­pend on­der­zoek maakt steeds va­ker deel uit van het ont­werp­tra­ject. Een tra­ject dat zich meer en meer af­speelt in het veld in plaats van ach­ter het bu­reau. En mee­st­al met be­trok­ken­heid van veel par­tij­en. De ver­an­de­rin­gen in het ont­werp­pro­ces zor­gen er­voor dat ook het for­mu­le­ren van de vraag­stel­ling, de aan­pak en me­tho­die­ken en het ei­ge­naar­schap ver­an­de­ren. De­ze the­ma’s ko­men uit­ge­breid aan de or­de op de Next Le­vel­bij­een­komst op 10 no­vem­ber, ge­or­ga­ni­seerd door het Sti­mu­le­rings­fonds. De bij­een­komst vindt plaats op de ze­ven­de ver­die­ping van de Maas­si­lo aan de Maas­ha­ven in Rot­ter­dam.

Ziskov