Kunstkalender 2015


Volume #45: Learning


In­ter­view, Re­thin­king Learning in: De­cem­ber 1, 2015 — by Ar­chis/Vo­lu­me Learning by Do­ing A di­gi­tal in­ter­view with Fran­cien van Westre­nen, Wil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos and Hans Ven­hui­zen. See: http://vo­lu­me­pro­ject.org/learning-by-do­ing/

LUISTEREN


Cahier


Zoet & Zout [p.20-22]


COBOUW


NICIS


QS Openbare ruimte


Quicks­can Open­ba­re Ruim­te. STROOM & Bu­reau Lof­vers gaan met de quicks­can Ste­den­bouw 2011 op zoek naar voor­beel­den van be­trok­ken­heid bij de in­rich­ting, be­heer en ge­bruik van de open­ba­re ruim­te in Den Haag.

Het Woonerf leeft


SpecsaverSpecsaver Den Haag


Stand van de Ste­den­bouw of de toe­komst van Den Haag door ver­schil­len­de bril­len be­ke­ken. Niet de stad die door ste­den­bouw­kun­di­ge plan­nen wordt ge­maakt maar spon­ta­ne, soms nau­we­lijks ge­sig­na­leer­de ont­wik­ke­lin­gen­wor­den be­zocht op voor­stel van een acht­tal kun­ste­naars, ar­chi­tec­ten, on­der­ne­mers en fo­to­gra­fen.

Lay-out 08


Brazil Comtemporary


Ontwerp & publiek debat


De tijd van eco­no­mische re­ces­sie is een goed mo­ment voor be­zin­ning op de stu­wen­de wel­vaarts­groei en het idee van ein­de­lo­ze maak­baar­heid. Het is ook het mo­ment om te be­zin­nen op de in­houd van voor­lig­gen­de op­ga­ven, om ge­dui­de ont­wik­ke­lings­per­spec­tie­ven ge­nu­an­ceerd te on­der­zoe­ken en wel­licht vraag­te­kens te plaat­sen bij in gang ge­zet­te ont­wik­ke­lin­gen.

Zilte ProefTuin


HUIG


Groen & de Stad


Waterdunen


ZoutTuin


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

Notes on Phoenix


Publicaties