Bureau Lofvers


Bu­reau Lof­vers fo­cust op vi­sie­ont­wik­ke­ling en on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en lan­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring. Haar pro­jec­ten wor­den ge­ka­rak­te­ri­seerd door de ver­bin­ding van pro­gram­ma aan ruim­te­lij­ke con­di­ties op meer­de­re schaal­ni­veaus. Ogen­schijn­lij­ke te­gen­stel­lin­gen tus­sen op­ga­ve en con­text wor­den op in­ven­tie­ve wij­ze po­si­tief be­nut. Hier­toe or­ga­ni­seert Bu­reau Lof­vers spe­ci­a­lis­tische werk­ver­ban­den.

Next Level Ontwerpend Onderzoek


Ont­wer­pend on­der­zoek maakt steeds va­ker deel uit van het ont­werp­tra­ject. Een tra­ject dat zich meer en meer af­speelt in het veld in plaats van ach­ter het bu­reau. En mee­st­al met be­trok­ken­heid van veel par­tij­en. De ver­an­de­rin­gen in het ont­werp­pro­ces zor­gen er­voor dat ook het for­mu­le­ren van de vraag­stel­ling, de aan­pak en me­tho­die­ken en het ei­ge­naar­schap ver­an­de­ren. De­ze the­ma’s ko­men uit­ge­breid aan de or­de op de Next Le­vel­bij­een­komst op 10 no­vem­ber, ge­or­ga­ni­seerd door het Sti­mu­le­rings­fonds. De bij­een­komst vindt plaats op de ze­ven­de ver­die­ping van de Maas­si­lo aan de Maas­ha­ven in Rot­ter­dam.

Nieuw Uitzicht


Per 15 sep­tem­ber zijn wij ge­huis­vest in unit #5.7 van het Ge­le Ge­bouw in het Zo­mer­hof­kwar­tier te Rot­ter­dam.

Self-Organization in Urban Realm


Rot­ter­dam is a ci­ty in tran­si­ti­on. On­ce a stron­gly govern­men­tal-led and top-down plan­ned ci­ty, the mu­ni­ci­pa­li­ty and other ma­jor plan­ning in­sti­tu­ti­ons such as de­vel­o­pers and hou­sing coop­e­ra­ti­ons, are now loo­king for dif­fe­rent ways to achie­ve their am­bi­ti­ons in ci­ty re-de­vel­op­ment. Mo­re coop­e­ra­ti­on with ci­vic so­ci­e­ty and step-by-step de­vel­op­ment through non-govern­men­tal ini­ti­a­ti­ves is seen as the way for­ward. Me­an­w­hi­le, ci­vic ini­ti­a­ti­ves are emer­ging throug­hout the ci­ty and are still strug­gling to find their way through exis­ting, govern­men­tal-led plan­ning rou­ti­nes. This Mo­bi­le Track deals with the ques­ti­on how suc­ces­sful co-evo­lu­ti­on and ho­ri­zon­tal part­ner­ships bet­ween the­se two worlds can be achie­ved.

stadsklas


De stads­klas is een 'learning by do­ing'pro­gram­ma voor ac­ti­vis­tische, nieuws­gie­ri­ge, coop­e­ra­tie­ve, ex­pe­ri­men­te­le, op­ti­mis­tische ste­de­bou­wers. Cen­traal staan de vaar­dig­he­den waar­over je als ste­de­bou­wer zou moe­ten be­schik­ken als je wilt wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van de be­staan­de stad, zo­als on­be­voor­oor­deeld kij­ken, be­trok­ken­heid creee­ren, ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren en ac­ti­vis­tisch agen­de­ren.

Urban Movies #7


Who is al­lo­wed to sha­pe our ci­ties, and how do they do it? The scree­ning of the do­cu­men­ta­ry Ur­ba­ni­zed (2011), a do­cu­men­ta­ry film by Ga­ry Hust­wit, is fol­lo­wed by a dis­cus­si­on with Wil­le­mijn Lof­vers and Men­no van der Veen. To­gether we will ad­dress the is­sues rai­sed in the do­cu­men­ta­ry with re­gard to ow­ner­ship and res­pon­si­bi­li­ty in ur­ban plan­ning.

promotie


De tran­si­tie in ei­ge­naar­schap zal van in­vloed zijn op de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. De­ze ver­an­de­ring zal in de toe­komst lei­den tot een an­de­re vorm van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Er zal op zoek ge­gaan moe­ten wor­den naar an­de­re wij­zen van ont­wik­ke­len met meer­de­re ini­ti­a­tief­ne­mers dan voor­heen en een veel gro­ter aan­tal van al­ler­han­de be­trok­ke­nen, die al­len een ei­gen fo­cus heb­ben op de ont­wik­ke­ling van de stad. Er is in­zicht in de­ze tran­si­tie no­dig om de bin­nen­ste­de­lij­ke ver­nieu­wing gaan­de te hou­den.