Bureau Lofvers


Bu­reau Lof­vers fo­cust op vi­sie­ont­wik­ke­ling en on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en lan­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring. Haar pro­jec­ten wor­den ge­ka­rak­te­ri­seerd door de ver­bin­ding van pro­gram­ma aan ruim­te­lij­ke con­di­ties op meer­de­re schaal­ni­veaus. Ogen­schijn­lij­ke te­gen­stel­lin­gen tus­sen op­ga­ve en con­text wor­den op in­ven­tie­ve wij­ze po­si­tief be­nut. Hier­toe or­ga­ni­seert Bu­reau Lof­vers spe­ci­a­lis­tische werk­ver­ban­den.

stadsklas


De stads­klas is een 'learning by do­ing'pro­gram­ma voor ac­ti­vis­tische, nieuws­gie­ri­ge, coop­e­ra­tie­ve, ex­pe­ri­men­te­le, op­ti­mis­tische ste­de­bou­wers. Cen­traal staan de vaar­dig­he­den waar­over je als ste­de­bou­wer zou moe­ten be­schik­ken als je wilt wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van de be­staan­de stad, zo­als on­be­voor­oor­deeld kij­ken, be­trok­ken­heid creee­ren, ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren en ac­ti­vis­tisch agen­de­ren.

Urban Movies #7


Who is al­lo­wed to sha­pe our ci­ties, and how do they do it? The scree­ning of the do­cu­men­ta­ry Ur­ba­ni­zed (2011), a do­cu­men­ta­ry film by Ga­ry Hust­wit, is fol­lo­wed by a dis­cus­si­on with Wil­le­mijn Lof­vers and Men­no van der Veen. To­gether we will ad­dress the is­sues rai­sed in the do­cu­men­ta­ry with re­gard to ow­ner­ship and res­pon­si­bi­li­ty in ur­ban plan­ning.

promotie


De tran­si­tie in ei­ge­naar­schap zal van in­vloed zijn op de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. De­ze ver­an­de­ring zal in de toe­komst lei­den tot een an­de­re vorm van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Er zal op zoek ge­gaan moe­ten wor­den naar an­de­re wij­zen van ont­wik­ke­len met meer­de­re ini­ti­a­tief­ne­mers dan voor­heen en een veel gro­ter aan­tal van al­ler­han­de be­trok­ke­nen, die al­len een ei­gen fo­cus heb­ben op de ont­wik­ke­ling van de stad. Er is in­zicht in de­ze tran­si­tie no­dig om de bin­nen­ste­de­lij­ke ver­nieu­wing gaan­de te hou­den.

Agenderen Eigenaarschap


Agen­de­ren van ei­ge­naar­schap en de be­te­ke­nis daar­van dui­den voor ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.

Nieuw gebruik


Le­zin­gen­reeks 2012 / 2013: In­no­va­tief land­schap Ar­chi­tec­tuur­cen­trum Ma­ke­blij­de | aMb i.s.m. NVTL #2: Nieuw Ge­bruik op vrij­dag 30 no­vem­ber 2012 in met: Wil­le­mijn Lof­vers, Bu­reau Lof­vers Rot­ter­dam en Tom Bul­lens, Voll­mer & part­ners.

Spiegel Rotterdam


Voor Spie­gel Rot­ter­dam de­den drie ont­wer­pers en een groep stu­den­ten ge­du­ren­de an­der­half jaar on­der­zoek. De re­sul­ta­ten daar­van zijn vast­ge­legd in de­ze pu­bli­ca­tie. Spie­gel Rot­ter­dam maakt deel uit van Pro­ject Rot­ter­dam, een bre­der on­der­zoek ge­richt op de ont­wik­ke­ling van een nieuw ste­den­bouw­kun­dig in­stru­men­ta­ri­um voor ver­dich­ting van de bin­nen­stad. Pro­ject Rot­ter­dam heeft geen for­me­le op­dracht­ge­ver. Het is een ini­ti­a­tief van Je­roen de Wil­li­gen (De­Zwar­te­Hond.), Wil­le­mijn Lof­vers (Bu­reau Lof­vers) en Pe­ter van der Helm (Kraaij­van­ger.Ur­bis/ PH Ur­ba­nism) en wordt uit­ge­voerd met stu­den­ten van de Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst en on­der­steu­ning van het Sti­mu­le­rings­fonds voor Ar­chi­tec­tuur.